Prihlásiť sa k odberu noviniek

Kresťan v treťom tisícročí

Večná téma: vzťah vedy a viery
Dostupnosť: Na sklade
€10,00

Prírodné vedy úžasne napredujú – okrem niekoľ­kých málo výnimiek prevažnú časť radikálne nových prírodovedeckých poznatkov vedci objavili koncom druhého tisícročia. Je nevyhnutné zakomponovať tieto objavy do filozofických koncepcií už na začiatku tretieho tisícro­čia. Dosiahne sa to zvýšením aktivity v oblasti interakcie vedy s vierou tak, aby to priviedlo k lepšiemu zosúladeniu „knihy prí­rody“ s „knihou zjavení“, a tým aby sa znovu objavila pozitívna úloha náboženstva v riadení rozvoja spoločnosti.

Želaním autora je, aby čitatelia vnímali túto publikáciu ako pokus o takú modernizáciu interpretácií nemen­ných základných právd kresťanskej viery, aby boli v sú­lade s úrovňou vedeckého poznania na začiat­ku tretieho tisícročia.

 

Kniha obsahuje slovník odborných termínov  a menný i vecný register.

Obsah

Predslov

Viera ako náboženský fenomén

Tri kroky k viere

Základy kresťanskej viery

Kresťanská viera včera a dnes

Problém dobra a zla

Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i

Existuje Boh?

Neživý svet

Základné filozofické východiská

Teórie o začiatku vesmíru

Dôkazy existencie „Veľkého tresku“

Prvé sekundy vesmíru

Vznik galaxií, hviezd a planét

Biologický svet

Vznik života

Kreacionizmus a evolucionizmus

„Boží blud“

Sociálny svet

Pôvod človeka

Ľudský mozog

Antropický princíp

Formulácie antropického princípu

„Jemne naladený“ vesmír

Vesmír a multivesmír

Biblický a sekulárny scenár

Fideistický a racionálny aspekt scenárov

Vzájomná konfrontácia scenárov

Matematické problémy Biblie

Verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána

Ježiš Kristus ako historická osobnosť

Ježiš Kristus ako Bohočlovek . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

„Zrkadlový odraz“ boho-ľudskej podstaty Ježiša Krista

... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny

Ako sa to mohlo stať?

Turínske plátno a šatka z Ovieda

Verím v Ducha Svätého

Duch Svätý ako tretia božská osoba

Najsvätejšia Trojica

„Zrkadlový“ obraz Najsvätejšej Trojice v reálnom svete

Historicky dokumentovateľné články viery

... trpel za vlády Pontia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný

Starozákonné dokumenty

Evanjeliá a listy apoštolov

Umrel a bol pochovaný

... (verím) v svätú Cirkev katolícku

Svätý a katolícky

Z histórie Katolíckej cirkvi

Spoločenstvo svätých

Zjavené pravdy

... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych

Vzkriesenie Ježiša Krista

... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho... Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych

... (verím) v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný

 

Záver Slovník odborných termínov

Ďalšia odporúčaná literatúra

Register

O autorovi

 

Špecifikácia
Vydavatel LÚČ
Počet strán 248
Formát 13,5 x 21 cm
Väzba brožovaná
ISBN-13 9788081790423
ISBN-10 -