Prihlásiť sa k odberu noviniek

Ján Hutyra

16 strán farebná obrazová priloha
€10,00

Páter Ján Hutyra (* 12. február 1912 Jablonov, okres Levoča † 20. február 1978 Brno, Česká republika) bol kňaz a rehoľník – vincentín. Jeho dielo bolo motivované kresťanskou službou v duchu spirituality sv. Vincenta de Paul. Patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenských dejín 20. storočia, no predsa pomerne málo spomínaným. Aj z tohto dôvodu sa dňa 8. apríla 2019 v Nitre konala vedecká konferencia na tému Osobnosť pátra Jána Hutyru CM. Jedenásť účastníkov tu prezentovalo najnovšie poznatky o živote a diele Jána Hutyru. Z ich príspevkov je zostavený predmetný zborník, ktorého štúdie prinášajú nové pohľady na osobnosť Jána Hutyru. Zameriava sa na menej spracované úseky jeho života, ako napríklad jeho rodinné zázemie a detstvo, jeho vzťah k vysokoškolskej mládeži, postoj k sociálnej otázke, pohľad na aktuálne dianie v spoločnosti, jeho spiritualitu a význam pre rehole vincentínov a vincentiek. Osobitne treba upozorniť na príspevky, venované perzekúcii Jána Hutyru po roku 1947, založené na archívnom výskume z nedávno sprístupnených archívov bezpečnosti. Popri štúdiách, ktoré sa venujú čiastkovým témam obsahuje zborník aj prierezové štúdie, ktoré zaraďujú Jána Hutyru do kontextu náboženského a spoločenského diania na Slovensku v 20. storočí. Autormi štúdií sú najmä odborníci z oblasti historiografie a teológie.

Dôkladnejšie mapovanie života a diela vincentína Jána Hutyru je výzvou nerezignovať na vlastné dejiny, ale hľadať osobnosti, ktoré sa v ťažkých podmienkach prenasledovania usilovali žiť a ďalej odovzdávať kresťanský ideál lásky a služby blížnemu.

(Z úvodu knihy – prof. Robert Letz)

Zoznam Autorov:

prof. ThDr. Anton Adam, PhD. – Katedra dogmatickej teológie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzi­ty Komenského v Bratislave, Kňazský seminár sv. Františka Xa­verského Banská Bystrica – Badín

ThLic. Martin Bošanský, PhD. – Diecézny archív, Nitra

ThLic. Tomáš Brezáni CM – člen misijného tímu CM, Misijný dom Bijacovce

Sr. Marianna Bucková DKL – Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Nitra

Mgr. et Mgr. Tomáš Gerboc SVD – Katedra biblických a historic­kých vied, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava

HEDr. Ľuboslav Hromják – Katedra filozofie a histórie, Teologic­ký inštitút Katolíckej univerzity v Ružomberku, Spišské Podhradie

Mgr. Peter Jašek, PhD. – Ústav pamäti národa, Bratislava

prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – Katedra cirkevných dejín, Rím­skokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Ko­menského v Bratislave

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. – Katedra histórie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. František Neupauer, PhD. – Ústav pamäti národa, Brati­slava

ThLic. Pavol Noga CM – rektor Kostola sv. Alžbety v Banskej Bys­trici, superior, národný direktor Združenia mariánskej mládeže

Mgr. Pavol Pytlík – Ústav pamäti národa, Bratislava

Špecifikácia
Zostavovateľ prof. Robert Letz
Počet strán 272
Formát 150 x 210
ISBN-13 9788081791659